• Beérkezett pályázatok

 • Letölthető dokumentumok

 • Véleményező nevelőtestületi értekezlet

  Letöltés

 • Véleményező alkalmazotti értekezlet

  Letöltés

 • Szülői Munkaközösség értekezletének jegyzőkönyve

  Letöltés

 • Képviselő - testület véleménye

  Letöltés

 • Intézményi Tanács lemondó nyilatkozata

  Letöltés

 • Előkészítő nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve

  Letöltés

 • Előkészítő alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyve

  Letöltés

 • Igazgatóválasztással kapcsolatos értekezletek

  közzétéve: 2017.04.12

  1. Előkészítő nevelőtestületi értekezlet: április 27. csütörtök 14 óra
  2. Előkészítő alkalmazotti értekezlet: április 27. csütörtök 14,30
  3. Véleményező nevelőtestületi értekezlet: május 2. kedd 14 óra
  4. Véleményező alkalmazotti értekezlet: május 2. kedd 15 óra

  Ezúton meghívom a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség tagjait az értekezletekre. A nevelőtestületi értekezleten tanácskozási joggal részt vehetnek az áttanító tanárok.

  Mind a nevelőtestületi, mind az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen van!

  Az értekezleteket a 7. osztály termében tartjuk, az 1. emeleten.

  Ezeken a napokon a napköziben összevont felügyelet lesz.

  Kispéter Sándorné, az Előkészítő Bizottság elnöke

 • Felhívás

  közzétéve: 2017.03.07

  Emberi Erőforrások Minisztere

  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

  Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

  Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

   

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama:

  A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.08.15-ig szól.

  A munkavégzés helye:

  Somogy Megye

  8621 Zamárdi, Fő utca 115.

  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

   

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.

  vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség

  • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
  • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
  • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
  •  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
  • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • szakmai önéletrajz
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

   

  A beosztás betölthetőségének időpontja:

  A beosztás legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Hajnalka nyújt, a 06 (85) 795 208-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi  Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi u.2). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/1558-1/2017, valamint a beosztás megnevezését:  Zamárdi  Fekete István  Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Intézményvezető.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Oktatási és Kulturális Közlöny
  • helyben szokásos módon

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Siófoki Tankerületi Központ címére (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tankerületi Központ kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

   

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.